Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinerehau blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
75946 odwiedzin | wpisów: 47, komentarzy: 62, artykułów: 125, obserwuje: 37

Mostki cieplne

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Mostki cieplne (inaczej mostki termiczne) to miejsca, przez które ciepło ucieka na zewnątrz budynku. Odbywa się to przez te fragmenty budowli, które mogły zostać źle zaprojektowane, błędnie wykonane lub w których zastosowano niewłaściwe materiały.
Konsekwencją istnienia mostków cieplnych mogą być znaczne straty energii i większe jej zużycie.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Więcej porad znajdziecie tu.


szczelniejsze okna?

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »
Czy wiesz, że niektóre okucia okienne pozwalają na regulację docisku skrzydła do ramy? 
Na rolce znajduje się specjalny pierścień, którym można obracać w zależności od pory roku. Zimą twoje okno może być bardziej szczelne dzięki ustawieniu rolek ryglujących (zdjęcie Winkhaus).
blog budowlany - mojabudowa.pl

 


Konkurs "Mój Wymarzony Taras"

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Zima, która śnieży się za oknem, jest doskonałym momentem na planowanie zdecydowanie przyjemniejszych rzeczy niż odśnieżanie chodnika:-) 

Zapraszamy do udziału w konkursie Mój Wymarzony Taras. Jeśli jesteście rodzicami dzieci do 10 roku życia, mamy dla nich zadanie smiley

Niech zamienią się w małych projektantów i architektów i zaprojektują Wasz taras. Zdjęcie lub scan pracy plastycznej trzeba wstawić na naszą stronę www.facebook.com/rehaupl do dnia 14 lutego 2014. 

Technika pracy - dowolna. Pamiętajcie, że w projektach, zgodnie z regulaminem, ma być wykorzystana deska tarasowa RELAZZO. Łatwo ją narysować :-) 

Na małych projektantów czekają nagrody - namiot i pufa-siedzisko, które można oczywiście wykorzystać latem na tarasie. 

Regulamin konkursu znajdziecie tu. 

blog budowlany - mojabudowa.pl


Regulamin Konkursu Mój Wymarzony Taras

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

REGULAMIN KONKURSU

„ Zaprojektuj Twój wymarzony taras ”§ 1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 


§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest firma REHAU Sp. z o.o., ul. Poznańska 1a, 62-081 Przeźmierowo, zwana dalej „Organizatorem”.

 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma REHAU Sp. z o.o., ul. Poznańska 1a, 62-081 Przeźmierowo.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny u organizatora.

 

 

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na na stronie  www.facebook.com/rehaupl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku do 10 lat, reprezentowanych przez opiekunów prawnych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.


2. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadanie, polegające na wykonaniu pracy plastycznej, prezentującej taras i wstawieniu jej zdjęcia lub scanu na tablicę Organizatora na Facebooku. W pracy plastycznej musi zostać zastosowany panel tarasowy Relazzo. Format pracy nie może być większy niż A3. Technika prac: rysunek.

 

3. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: do 6 lat i 7-10 lat. Każdy uczestnik może dodać tylko jedną pracę.

4. Konkurs trwa od 20.01.2014 do 14.02.2014, godz. 23.59.

5. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie zdjęcia pracy konkursowej na tablicy Organizatora na Facebooku.

6. Nagrodami w konkursie są: kategoria  do 6 lat: namiot dziecięcy, kategoria 7-10 lat: pufa/ siedzisko.

 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Organizator konkursu wybierze po jednym zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej. Przyznane zostaną także maksymalnie dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

2. Ocena dokonywana przez Organizatora w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3.Wyłonienie laureatów przez Organizatora nastąpi nie później niż do 01.03.2014.

4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Organizatora poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza na Facebooku pod wpisem związanym z konkursem.

5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród

1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora pocztą na wskazany przez zwycięzców adres. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców nie później niż do 20.03.2014.


§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursy wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.

2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 


§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu
lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać mailowo na adres: akademia@rehau.com do dnia 07.03.2014.

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym, będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
 


§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.